500,000 đ
1 tháng

SSD Reseller Plan 1

10 GB ổ cứng SSD
1000 GB Băng thông
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP account
3 GB RAM
Không giới hạn Park Domain
Không giới hạn Add-on Domain
Backup Hàng tuần
600,000 đ
1 tháng

SSD Reseller Plan 2

20 GB ổ cứng SSD
2000 GB Băng thông
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP account
3 GB RAM
Không giới hạn Park Domain
Không giới hạn Add-on Domain
Backup Hàng tuần
1,200,000 đ
1 tháng

SSD Reseller Plan 3

50 GB ổ cứng SSD
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP account
4 GB RAM
Không giới hạn Park Domain
Không giới hạn Add-on Domain
Backup Hàng tuần
1,800,000 đ
1 tháng

SSD Reseller Plan 4

100 GB ổ cứng SSD
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Sub Domain
Không giới hạn Địa chỉ Email
Không giới hạn FTP account
6 GB RAM
Không giới hạn Park Domain
Không giới hạn Add-on Domain
Backup Hàng tuần